25 ஆம் ஆண்டு நினைவுநாள்: திரு.வே.சின்னத்தம்பி செல்வி.சி.சிவதர்சினி செல்வி புஸ்பராணி Posted on 24 May 2019

25 ஆம் ஆண்டு நினைவுநாள்: திரு.வே.சின்னத்தம்பி செல்வி.சி.சிவதர்சினி செல்வி புஸ்பராணி Posted on 24 May 2019

10 ஆவது ஆண்டு நினைவு நாள்: லெப் கேணல் பார்புகழன் (சுப்பிரமணியம் உதயதாஸ்) Posted on 13 May 2019

மரண அறிவித்தல்: திரு ஆறுமுகம் தற்பரானந்தம் Posted on 10 May 2019